linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Grzegorz Michalski

Obrzydliwości tych ludów...

... wy zaś nie zatrzymujcie się! Ścigajcie waszych nieprzyjaciół, wybijcie pozostających z nich w tyle i nie pozwólcie im wejść do swoich miast, gdyż Pan, Bóg wasz, wydał ich w wasze ręce. Gdy tedy Jozue i synowie izraelscy wycięli ich w pień w straszliwej rzezi aż do ich całkowitego wytępienia ...

Dlaczego tak straszne słowa znajdują się w naszej ukochanej Biblii? Jaki cel miał Duch Święty umieszczając je w Świętej Bożej księdze? W jaki sposób mają się te słowa do pouczeń apostoła Pawła: ... cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez ugruntowanie z Pism nadzieję mieli... (Rzymian 15:4)?

Pierwszym powodem jest Świętość Bożego charakteru. Drugim, uparte trwanie przez te ludy w obrzydliwościach, niezgodnych z Bożym charakterem. ... Oto od trzech lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? ... (Łukasza 13:7).

Podobna rzecz miała miejsce w odniesieniu do mieszkańców Kananu. O grzechach ludów mieszkających w Kananie, jest wiele wzmianek w Słowie Bożym. Generalnie mieli oni obyczaje identyczne z tymi jakie mieli sodomici (1 Mojżesza 13:13), a później gibeici (Sędziów 19-21). Również terytorialnie wszystkie te trzy grupy bezbożnych grzeszników działały w podobnych okolicach: ... Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy... (1 Mojżesza 10:19).

Ludzie wierzący byli narażeni na kontakty z tymi bezbożnikami. Jednakże nigdy nie było sytuacji w której ucierpieliby od nich jeśli sami wpierw nie popełnili czegoś niewłaściwego. Przykładem może być tu Dina, córka Jakuba: ... Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Chamora, Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją... (1 Mojżesza 34:1-2). Podobnie jest dzisiaj, jeśli dzieci Boże zajmują właściwe stanowisko wobec świata - wtedy diabeł nie ma przystępu i może bezradnie krążyć wokoło i z bezsilności ryczeć, lecz jeśli się go zaprosi do swego domu, lub poprosi się go o radę - a to właśnie zrobiła Dina - poprosiła o radę diabła - o to jak on ubiera swoje córki, jak one żyją, jakie mają obyczaje, poszła obejrzeć modę tego świata. Świata nie tyle zakazanego - co bezwartościowego, świata który nic nie ma do zaoferowania. Skutek mógł być tylko jeden - książęcy syn, syn władcy tej ziemi, który w duchowym sensie pokazuje nam na diabła - zchańbił Dinę. Podobnie jest dziś, jeśli wchodzimy w niepotrzebny kontakt z diabłem, jego naukami, jego modą, jego radami, jego muzyką, jego religią, jego ludźmi, skutek może być tylko jeden - pełna wstydu porażka.

Teraz krótko zajmijmy się obrzydliwymi obyczajami Kananejczyków.

 1. homoseksualizm
 2. bałwochwalstwo
 3. czynienie obrazów w celu oddawania czci Bogu za ich pośrednictwem
 4. unisex
 5. czarodziejstwo
 6. zabijanie niemowląt {aborcja}
 7. wieszczbiarstwo i kontaktowanie się ze zmarłymi.

Warto także wspomnieć o świadectwie Pisma, że sodomczycy zajmowali się dokładnie wszystkimi tymi obrzydliwościami którymi drażnili Boga kananejczycy:

... Byli też i Sodomczycy w onej ziemi, sprawujący się według wszystkich obrzydliwości pogan, których wyrzucił Pan od obliczności synów Izraelskich.... (1 Królewska 14:24).

Zatem świadectwo Abrahama składane sodomitom, było ostrzeżeniem danym także kananejczykom. Jednakże postępowanie Abrahama w stosunku do króla Sodomy ma nam wiele do powiedzenia: ... Zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek i odeszli; mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca, i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: Daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek! Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi, Że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: To ja wzbogaciłem Abrama (1 Mojżesza 14:12-23).

Stał on na pozycji całkowitej separacji od króla Sodomy. Sodomici (kananejczycy) mieli zatem podwójne świadectwo: (1) świadectwo Abrahama, i (2) świadectwo Melchizedeka. A mimo to nie odwrócili się od swoich nieprawości. O "świadectwie Lota" celowo nie wspominamy, ponieważ było to raczej antyświadectwo, zachęcające wszystkich bezbożnych grzeszników do brnięcia w grzechach - jeśli światłość stanie się ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Nieszczęsny Lot, zamiast być błogosławieństwem dla sodomczyków, był dla nich całkowicie nieprzydatny, natomiast mocne świadectwo Abrahama, i jasne świadectwo Melchizedeka wystarczyło Bogu aby potępić cały kraj, i wydać go na zagładę, wpierw w postaci zagłady Sodomy, a potem w postaci sądu nad Kananem.

Jak to się stało że zło Sodomy - chociaż było przez Pana osądzone, przedostało się do Kananu, do tego stopnia, że cała ziemia Kananu była skażona przez te bezbożności? To Lot, który jako wierzący, zamiast być błogosławieństwem, stał się przekleństwem tej ziemi. Przeczytajmy 1 Mojżesza 19:17-20: A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu; uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: Nie, Panie! Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie (1 Mojżesza 19:17-20). Pokazuje to, że właśnie ten zły duchowy stan Lota, był powodem, że nie zniszczono wszystkich miast w pobliżu okręgu Sodomy. Później zło - nie do końca osądzone - rozprzestrzeniło się po całym Kananie, a potem, w wyniku niedokładnego wytępienia ludów Kananu przez Izraela, zanieczyściło cały Izrael i Judę.

Poza świadectwem bezpośrednim Abrahama i Melchizedeka, mieszkańcy Kananu mieli to co nazywa się czasami "objawieniem ogólnym", albo inaczej: ... [Bóg] Pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie znali Jego dzieło... (Joba 37:7). Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą.... (Kaznodziei 12: 13-14). Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat (Jana 1:9). Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka ... (Rzymian 2:9).

Teraz krótko przyjrzymy się wybranym miejscom, w których pada słowo: "obrzydliwość" - będzie nam głównie chodziło o obrzydliwości ludów Kananu.

  {homoseksualizm} 3 Moj. 18:22 Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.
 1. 3 Moj. 18:24-30 Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, Aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!

  Proszę zwrócić uwagę na to, że ludy te nie są wyrzucane za to, że mieszkańcy Kananu nie przestrzegali sabatu, lub że się nie obrzezywali, a więc z powodu zaniechania typowo żydowskiego ustanowienia, lecz za to, co do czego miał zalecenie także "pierwotny" kościół w Dziejach Apostolskich 15 i 21: ... Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany {a w tym: [1] homoseksualizm, [2] bałwochwalstwo, [3] czynienie obrazów w celu oddawania czci Bogu za ich pośrednictwem, [4] unisex, [5] czarodziejstwo, [6] zabijanie niemowląt, [7] wieszczbiarstwo i kontaktowanie się ze zmarłymi}, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. ... Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: Wstrzymywać się od rzeczy ofiarowanych bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. .... Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom {a w tym: [1] homoseksualizm, [2] bałwochwalstwo, [3] czynienie obrazów w celu oddawania czci Bogu za ich pośrednictwem, [4] unisex, [5] czarodziejstwo, [6] zabijanie niemowląt, [7] wieszczbiarstwo i kontaktowanie się ze zmarłymi} i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu.

 2. {homoseksualizm} 3 Moj. 20:13 Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.

  Homoseksualizm w Rzymian 1 i 2 rozdział jest wiązany bezpośrednio z życiem ofiarowanym bałwanom.

  .... Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę ....( Rzymian 1:25-27).

 3. 5 Moj. 7:25-26 Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, Boga twego. Nie przynoś tej obrzydliwości do twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą.
 4. 5 Moj. 12:31 Nie uczynisz tak Panu, Bogu twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki.
 5. 5 Moj. 13:13-17  A jeślibyś usłyszał, że w jednym z twoich miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, mówi się: Wyszli mężowie niegodziwi spośród ciebie i zwodzili mieszkańców swego miasta, powiadając: Chodźmy i służmy innym bogom, których nie znacie, To gdy wyśledzisz, zbadasz i dowiesz się dokładnie, a okaże się prawdą i rzeczą pewną, że taką obrzydliwość uczyniono pośród ciebie, To bez litości zabijesz mieszkańców tego miasta ostrzem miecza, obłożysz je klątwą i wszystko, co w nim jest, także jego bydło, zabijesz ostrzem miecza, A cały jego łup zgromadzisz na środku placu i doszczętnie spalisz całe miasto wraz z całym jego łupem, jako ofiarę całopalną dla Pana, Boga twego, i pozostanie na wieki ruiną, nie będzie już odbudowane.
 6. 5 Moj. 17:1 Nie będziesz ofiarował Panu, Bogu swemu, cielca ani owcy, na których jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, Boga twego.

  Tak samo dzisiaj, nie powinniśmy Panu ofiarowywać ochłapów, które spadły nam pod stół, lecz raczej pierwociny naszych plonów, pierwociny naszych dni, pierwociny i najlepsze rzeczy ze wszystkiego.

 7. 5 Moj. 18:9-13 Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,
 8. 5 Moj. 20:16-18 Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, Gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie: Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, Aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana, Boga waszego.
 9. {unisex} 5 Moj. 22:5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni.

  Proszę zwrócić uwagę na słowo "każdy", nie chodzi tu tylko o "każdego Izraelitę" lecz o "każdego" bez wyjątku. Tak samo jak w Jana 3:16 chodzi o każdego wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa ... albowiem tak Bóg umiłował świat, aby KAŻDY kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne ... nie można słowa "każdy" interpretować raz tak, a raz tak - to także jest obrzydliwością - ponieważ mamy stosować cały czas takie same odważniki: porównaj punkt [L].

 10. 5 Moj. 23:18-19 Nie będzie wśród córek izraelskich nierządnicy świątynnej ani wśród synów izraelskich nierządnika świątynnego. Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana, Boga twego, zapłaty nierządnicy ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana, Boga twego.
 11. 5 Moj. 25:15-16 Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny; będziesz miał efę o pełnej zawartości i rzetelną, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój. Gdyż obrzydliwością dla Pana, Boga twego, jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawie.

  Słowo BEZPRAWIE jest słowem które pada z ust Pana Jezusa w Mateusza 7:23. Podobnie tutaj słowo bezprawie jest wiązane z nierzetelną efą, i nierzetelnymi odważnikami. Podobnie stosuje nierzetelne odważniki ktoś kto Słowo Boże wykłada dowolnie, według swego widzi misię - a nie według tego jak jest napisane: ... abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej niż Pismo mówi ... 1 Koryntian 4:6. Do rozumienia Pisma mamy wszędzie stosować takie same odważniki - a nie - jeśli chodzi o nas - to stosujemy odważniki inne - a jeśli chodzi o katolików - to inne ... a jeszcze inne gdy nagle musimy usprawiedliwić przed ludźmi swoje złe postępowanie ... a jeszcze inne gdy chcemy się lenić ... a jeszcze inne na inną okoliczność. Słowo Boże jest tak i amen. To jest bezprawie aby słowo "każdy" z Jana 3:16 interpretować inaczej niż słowo "każdy" z 5 Mojżesza 22:5. Nikt do czegoś takiego nikogo nie upoważnił.

 12. 1 Król. 14:24 Byli też i Sodomczycy w onej ziemi, sprawujący się według wszystkich obrzydliwości poganów, które wyrzucił Pan od obliczności synów Izraelskich.
 13. Ezdr. 9:1-2 Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: Lud izraelski oraz kapłani i Lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, tak że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni.

  Zakaz mieszanych małżeństw ciągnie się przez całą Biblię - od 6 rozdziału 1 Mojżesza, do Objawienia Jana 14:4.

 14. Ezdr. 9:10-12 Lecz co mamy teraz rzec, Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy twoje przykazania, Które nadałeś przez swoje sługi, proroków, mówiąc: Ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie, jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów; nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwie waszym synom na wieki.
 15. Ezdr. 9:14 Czy mamy znowu przekraczać twoje przykazania, spowinowacając się z tymi obrzydliwymi ludami? Czy nie popadniesz w gniew na nas aż do całkowitej zagłady, aby żadna resztka nie ocalała?
 16. Przyp. 3:32  Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.
 17. Przyp. 6:16-19  Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, Składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi.
 18. Przyp. 26:25 Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż siedem obrzydliwości jest w jego sercu.
 19. Jer. 44:22 Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj.
 20. Łuk. 16:15 I powiedział im: Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.

  Łuk. 16:16-17 Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu.

 21. Tyt. 1:16 Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.
 22. Obj. 17:4 A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
 23. Obj. 17:5 A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
 24. Obj. 21:27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady

© Dzisiejszy Eliasz, 1998-2002 http://eliasz.dekalog.pl

przekazał: email, WWW

Ostatnie zmiany: 23.11.2002 r.

początek | strona główna | odtwarzanie MIDI | dodaj do ulubionych | rekomenduj znajomym | St@rtuj z Eliaszem