< Wstecz  Start

Kolory przeglądarek graficznych

STANDARD (dla wyróżnienia nazwę piszę z dużej litery)
 Aqua
 Black
 Blue
 Fuchsia
 Gray
 Green
 Lime
 Maroon
 Navy
 Olive
 Purple
 Red
 Silver
 Teal
 Yellow
 White
Rodziny kolorów ozaczono * reprezentują odcienie od 1 do 4
 aliceblue
 antiquewhite*
 aquamarine*
 azure*
 beige
 bisque*
 black
 blanchedalmond
 blue*
 blueviolet
 brown*
 burlywood*
 cadetblue*
 chartreuse*
 chocolate*
 coral*
 cornflowerblue
 cornsilk*
 cyan*
 darkblue
 darkcyan
 darkgoldenrod*
 darkgray
 darkgreen
 darkkhaki
 darkmagenta
 darkolivegreen*
 darkorange*
 darkorchid*
 darkred
 darksalmon
 darkseagreen*
 darkslateblue
 darkslategray*
 darkturquoise
 darkviolet
 deeppink*
 deepskyblue*
 dimgray
 dodgerblue*
 firebrick*
 floralwhite
 forestgreen
 gainsboro
 ghostwhite
 gold*
 goldenrod*
 gray
 green*
 greenyellow
 honeydew*
 hotpink*
 indianred*
 ivory*
 khaki*
 lavender
 lavenderblush*
 lawngreen
 lemonchiffon*
 lightblue*
 lightcoral
 lightcyan*
 lightgoldenrod*
 lightgoldenrodyellow
 lightgray
 lightgreen
 lightpink*
 lightsalmon*
 lightseagreen
 lightskyblue*
 lightslateblue
 lightslategray
 lightsteelblue*
 lightyellow*
 limegreen
 linen
 magenta*
 maroon*
 mediumaquamarine
 mediumblue
 mediumorchid*
 mediumpurple*
 mediumseagreen
 mediumslateblue
 mediumspringgreen
 mediumturquoise
 mediumvioletred
 midnightblue
 mintcream
 mistyrose*
 moccasin
 navajowhite*
 navy
 navyblue
 oldlace
 olivedrab*
 orange*
 orangered*
 orchid*
 palegoldenrod
 palegreen*
 paleturguoise*
 palevioletred*
 papayawhip
 peachpuff*
 peru
 pink*
 plum*
 powderblue
 purple*
 red*
 rosybrown*
 royalblue*
 saddlebrown
 salmon*
 sandybrown
 seagreen*
 seashell*
 sienna*
 skyblue*
 slateblue*
 slategray*
 snow*
 springgreen*
 steelblue*
 tan*
 thistle*
 tomato*
 torquoise*
 violet
 violetred*
 wheat*
 white
 whitesmoke
 yellow*
 yellowgreen

Próba ułozenia w/g odcieni kolorów

 White
 aliceblue
 mintcream
 ghostwhite
 whitesmoke
 azure*
 floralwhite
 honeydew*
 ivory*

Na podstawie:
Stephen Spaintbour & Valerie Quercia
"Webmaster - podręcznik administratora",
O'REILLY®, 1997 r.,
strona 56

Sylwester Szady, Zamość, 25-09-1999 r.