poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Seminarium z Księgi Daniela

Autor: Russell Burrill

Tłumaczyli: Renata i Alfred Palla

Część 1

Wprowadzenie do Księgi Daniela

Czy przeraża nas perspektywa nuklearnej zagłady? Czy niepokoi nas to, że świat zmierza w kierunku Armagedonu? A może znajdujemy się w przededniu wojen gwiezdnych? Co niesie dla nas przyszłość? Daniel i Apokalipsa pomogą nam znaleźć odpowiedź na wiele trudnych pytań.

Być może próbowaliśmy już czytać proroctwa tych ksiąg, ale napotkaliśmy trudności w zrozumieniu ich symboliki? Daniel i Apokalipsa mogą być zrozumiałe dla każdego, kto studiuje je w biblijnym kontekście. Pismo Święte zawiera bowiem klucz do ich symboliki.

Oto niektóre korzyści płynące z udziału w Seminarium z Księgi Daniela:

Trzy założenia, na których opiera się to Seminarium:

  1. Prorocze symbole zarówno w Danielu jak w Apokalipsie powinny być interpretowane wyłącznie przez samą Biblię. Ludzkie interpretacje nie zdają się na nic (2 Piotr 1:20) [B.T.1382] {N.P.1322}. Aby zrozumieć proroctwa właściwie musimy pozwolić Biblii wyjaśniać samą siebie.

  2. Znajomość proroctw Daniela i Apokalipsy daje pełniejsze zrozumienie osoby Jezusa Chrystusa. Proroctwa mogą być właściwie zrozumiane jedynie wówczas, gdy prowadzą do Jezusa i wywyższają Jego osobę.

  3. Księgi Daniela i Apokalipsy mówią wiele na temat czasu końca. Dlatego nasza uwaga skupi się na przygotowaniach związanych z czasem końca.

W numerowanych akapitach podane są teksty i strony w Piśmie Swietym na których znajdują się wskazane wersety.

 

AUTOR KSIĘGI I CZAS JEJ POWSTANIA

1. Kto jest autorem księgi Daniela? (Daniel 12:4,5,9) [1048] {961}

UWAGA: Zawarta w księdze informacja przypisuje autorstwo prorokowi Danielowi. Potwierdza to fakt, że jedynie ktoś żyjący w Babilonii w czasach Nabuchodonozora mógł posiadać tak szczegółową i historycznie adekwatną wiedzę odnośnie wydarzeń opisanych w tej księdze.

 

2. Kogo Jezus uważał za autora tej księgi? (Mateusz 24:15) [1151] {1059}.

UWAGA: Jezus kierował uwagę swoich wyznawców na proroctwa Daniela polecając je ich uważnemu studium. Z wypowiedzi Jezusa wynika nie tylko, że proroctwa te mogą być zrozumiane, ale że Jezus uważał Daniela za autora tej księgi.

 

3. Kiedy została napisana księga Daniela? (Daniel 1:1) [1033] {945}.

roku panowania króla judzkiego Jojakima.

UWAGA: Daniel został uprowadzony do niewoli w 606 roku p.n.e. Żył jeszcze w Babilonie w czasach panowania Medo-Persów, które rozpoczęło się w 539 roku p.n.e. Księga Daniela powstała więc w VI wieku p.n.e. na co też wskazują współczesne odkrycia archeologiczne i badania lingwistyczne.

 

UMIEJSCOWIENIE KSIĘGI DANIELA

 

4. Kto zdobył Jerozolimę i uprowadził Daniela do niewoli? (Daniel 1:1) [1032] {945}

UWAGA: Uprowadzenie mieszkańców Judy i Izraela do niewoli było rezultatem odwrócenia się od Boga. Jerozolima została zniszczona przez wojska Nabuchodonozora. Wielu Żydów znalazło się w niewoli. Księgę Daniela rozpoczyna opis plądrowania miasta przez wojska pogańskiego władcy oraz uprowadzenia narodu wybranego do Babilonu. Bóg nie zaprzestał jednak opieki nad swym ludem, pomimo trudnych okoliczności, czego dowodzi studium tej księgi.

 

5. Na jakie wydarzenia wskazuje Księga Daniela? (Daniel 12:4.9.13). [1048] {961}

Słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do

UWAGA: Księga Daniela została napisana w czasie, gdy lud Boży znajdował się w niewoli z powodu swoich grzechów. Mimo to, nie koncentruje się ona na niewoli Izraela, lecz na czasach końca. Wszystkie zawarte w niej sekwencje prorocze skupiają się na końcu świata, któremu poświęcają najwięcej miejsca. Dlatego księga ta ma dla nas tak duże znaczenie.

 

6. Jakie są dwie główne części księgi Daniela?

a)
b)

UWAGA: Księga Daniela dzieli się na dwie części: Pierwsza część (poza rozdziałem drugim) ma charakter historycznego sprawozdania, opisując przeżycia Daniela i jego przyjaciół (rozdziały 3-6). Druga część księgi ma charakter proroczy, zawierając proroctwa sięgajace czasów końca (rozdziały 7-12).

Część historyczna dostarcza klucza, który otwiera przed nami zrozumienie przeszłości. Część prorocza pozwala nam zobaczyć, że Bóg kieruje dziejami ludzkości od początku, aż po ich kulminacyjny punkt - powtórne przyjście Chrystusa.

Wielu pragnąc poznać proroctwa Daniela pomija część historyczną, tracąc możliwość zrozumienia, jakie niesie całość księgi. Opisane w pierwszej części księgi wydarzenia nie były tylko tłem historycnym, lecz ilustrowały to, co zapowiadały proroctwa. Los Daniela i jego trzech przyjaciół w starożytnym Babilonie stanowi zapowiedź doświadczeń, jakie na większą skalę staną się udziałem ludu Bożego w czasach końca.

Należy pamiętać, że księga Daniela koncentruje się na zakończeniu konfliktu pomiędzy dobrem a złem. Podczas Seminarium przestudiujemy dokładnie każdy rozdział tej księgi, zarówno część historyczną jak proroczą. Przy okazji zapoznamy się z proroctwami Apokalipsy wg. Jana, które stanowią klucz do zrozumienia księgi Daniela i vice versa.

 

7. Czy studiowanie proroctw jest ważne? (2 Piotra 1:19) [1382] {1322}

Tak Nie
ponieważ: "Mamy jednak mocniejszą, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej jak przy lampie, która w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a  wzejdzie w waszych sercach."

UWAGA: Biblijne proroctwa są pewne, toteż możemy im w pełni zaufać. Wielu jednak zamiast szukać w Biblii nadziei i zapowiedzi przyszłych wydarzeń, kieruje uwagę ku praktykom okultystycznym. Pismo Święte dowodzi, że satysfakcjonujące odpowiedzi można odnaleźć jedynie w Słowie Bożym. Proroctwa oświetlają naszą drogę i kierują do Chrystusa - Gwiazdy Porannej - który pragnie znaleźć się w naszych sercach. Niech to studium księgi Daniela rozjaśni nasze życie, dzięki obecności Jezusa Chrystusa w nim.

PROROCZE SYMBOLE

Większa część ksiąg Daniela i Apokalipsy została napisana symbolicznym językiem, toteż chcąc prawidłowo interpretować proroctwa musimy wcześniej poznać biblijne znaczenie tych symboli. Kiedy staną się one zrozumiałe, wtedy proroctwa nabierają dla nas sensu.

 

8. Podaj biblijne znaczenie następujących symboli:

a) Bestia (Daniel 7:23) [1042] {955} to
b) Dzień (Ezechiel 4:6) [989] {890} to
c) Woda (Apokalipsa 17:15) [1411] {1347} to

UWAGA: Nie oznacza to, że za każdym razem, ilekroć te słowa te pojawiają się w Biblii mają one symboliczne znaczenie. Zasady te obowiązują jedynie w apokaliptycznych proroctwach.

 

JAK INTERPRETOWAĆ KSIĘGĘ DANIELA

Księga Daniela zawiera cztery sekwencje prorocze w rozdziałach: 2; 7; 8-9; 10-12. Każda z nich rozpoczyna się w czasach Daniela, ale docelowym punktem każdej sekwencji są czasy końca.

  1. Drugi rozdział Daniela odsłania zarys historii od czasów Daniela do dzisiaj.

  2. Siódmy rozdział Daniela zawiera wiele dodatkowych intrygujących symboli

  3. Daniel 8-9 obejmuje ten sam okres, ale rzuca więcej światła na czasy końca.

  4. Daniel 10-12 rozdziału ukazuje podobny okres, poszerzając nasze zrozumienie czasu końca.

Daniel posługuje się metodą zarysową, gdzie historia świata przedstawiona jest zarys ie od jego czasów po dni końca, zaś każde późniejsze proroctwo uzupełnia poprzednie odnośnie wydarzeń końca. Autor osadza swe proroctwa tak gruntownie w historii, że widząc jak się wypełniają możemy nabrać zaufania do ich wiarygodności oraz zobaczyć w którym okresie historii żyjemy. Studium proroctw tej księgi pozwoli nam zobaczyć, że żyjemy dziś w przepowiedzianym przez Daniela czasie końca.

Niektórzy błędnie datują księgę Daniela na II wiek p.n.e. odnosząc większość przepowiedzianych w niej wydarzeń do okresu hellenistycznego, zamiast do czasów końca. Przyczyną tego jest fakt, że proroctwa Daniela wypełniły się tak dokładnie w wydarzeniach historycznych, że osoby nie uznające autorytetu Pisma Świętego mogły to wytłumaczyć jedynie sugestią, iż proroctwa zostały spisane po wydarzeniach, o których wspominały. Przedstawiciele tej szkoły interpretacji proroctw biblijnych określani są mianem preterystów.

Drugą szkołą interpretacji stanowią futuryści, którzy odnoszą wszystkie proroctwa Daniela i Apokalipsy do czasów współczesnych i do najbliższej przyszłości. Interpretują te księgi przez pryzmat wydarzeń, o jakich piszą gazety. Każde aktualne wydarzenie przypominające proroctwo biblijne, jako ich wypełnienie.

Nasze Seminarium z Daniela oparte jest na biblijno-historycznej metodzie interpretacji proroctw. Znana była już w starożytności. Posługiwali się nią zarówno żydowscy jak chrześcijańscy komentatorzy przez wszystkie wieki. Zgodnie z tą metodą proroctwa rozciągają się od czasów proroka Daniela czy Jana (w Apokalipsie) przez wszystkie wieki, osiągając kulminację w czasie przyjścia Chrystusa.

Poszukując w Biblii znaczenia symboli użytych przez Daniela w jego proroctwach musimy pamiętać, że centralnym tematem tej księgi jest zakończenie wielkiego boju między dobrem i złem, które nastąpi w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa.

 

9. Czy masz pragnienie aby bliżej poznać Jezusa poprzez studium proroctw księgi Daniela?

Tak Nie

 

Uwaga, odpowiedź zostanie wysłana za pośrednictwem Twojego konata email.


Wersja HTML, Copyright by "Dzisiejszy Eliasz", 1999

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 11.11.1999 r.

[początek]