poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Seminarium z Księgi Daniela

Autor: Russell Burrill

Tłumaczyli: Renata i Alfred Palla

Część 2

Kosmiczny bój

Księga Daniela dowodzi, że powstawanie i upadek imperiów nie jest przypadkiem, lecz rezultatem wielkiego boju między Chrystusem a Szatanem. Aby ją zrozumieć musimy zgłębić jej główny temat, którym jest kosmiczny konflikt.

Zmagania naśladowców Boga w niewoli babilońskiej były jego cząstką. Przeżycia Daniela i jego przyjaciół reprezentują przebieg ostatniej fazy wielkiego konfliktu, przypadającej na czasy końca. Te same duchowe moce będą prześladować lud Boży w dniach ostatecznych.

 

1. Kto wydaje się być pokonanym na początkowych rozdziałach księgi Daniela? (Daniel 1:1,2) [1032] {945}

Król Jojakim i .

UWAGA: Księga Daniela rozpoczyna się tragiczną porażką ludu Bożego. Król Jojakim wraz ze swym ludem dostaje się w ręce króla Nabuchodonozora. Wydaje się, że Babilończycy przeważają w konflikcie z ludem Bożym. Dziś także często mamy wrażenie, że zło triumfuje.

 

2. Co stało się ostatecznie z ludem Bożym? (Daniel 12:1) [1048] {961}

"W tym czasie naród twój ".

UWAGA: Księga Daniela rozpoczyna się pozorną porażką ludu Bożego. W końcu jednak przychodzi ratunek i ostateczne zwycięstwo.

POTĘŻNY ZBAWICIEL

Tematem ksiegi Daniela jest kosmiczna walka pomiędzy siłami dobra i zła. Oskarżycielem jest Szatan a wyzwolicielem Chrystus. Tak jak Chrystus wyzwolił swój lud od zagrożenia w Babilonie, tak wyzwoli go w czasach końca. Księga Daniela przedstawia Chrystusa jako ostatecznego wyzwoliciela ludu Bożego.

 

3. Ile osób znajdowało się w piecu ognistym po skazaniu Szadraka, Meszaka i Abed-Nego? (Daniel 3:25) [1035] {949}

"Lecz widzę mężów rozwiązanych..."

UWAGA: Nabuchodonozor skazał na spalenie w piecu trzech mężów, a zobaczył w nim czterech.

 

4. Kim był czwarty mąż przechadzający się pośród ognia z Szadrakiem, Meszakiem i Abed-Nego? (Daniel 3:25) [uwaga: strona 1037 w BT] {949}

Czwarty jest podobny do Bożego.

UWAGA: Zwróć uwagę na przypis w Biblii Tysiąclecia pod wierszem 3:92 [25]. Tekst oryginalny mówi o Synu Bożym. Gdy słudzy Boży przechodzą największe doświadczenie życia, Syn Boży jest razem z nimi. Bóg nie zawsze ratuje nas z opresji i doświadczeń. Zawsze jednak idzie przez nie razem z nami!

 

5. Opisz postać, która niesie zachętę Danielowi w wizji. (Daniel 10:5,6). [1045] {958}

a) Ubrany w
b) Jego biodra przepasane czystym
c) Jego ciało podobne do
d) Jego oblicze podobne do blasku
e) Oczy jego były jak
f) Jego ramiona i nogi jak
g) Jego głos jak głos

 

6. Opisz postać, którą ujrzał apostoł Jan (Apokalipsa 1:13-16) [1397,1398] {1333,1334}

a) Syn Człowieczy obleczony w
b) Przepasany na piersiach
c) Głowa Jego i włosy
d) Oczy Jego jak płomień
e) Stopy jego podobne do
f) Głos Jego jak głos

UWAGA: Porównując opisy Daniela i Jana okazuje się, że obaj widzieli tę samą postać.

 

7. Kim jest ten, który ukazał się Danielowi i Janowi? (Apokalipsa 1:13) [1397] {1333}

UWAGA: Z ksiąg Daniela i Apokalipsy wynika, że Jezus Chrystus utrzymywał społeczność ze swymi sługami zarówno w czasach Starego jak Nowego Testamentu.

KIM JEST CHRYSTUS

Daniel ukazuje Chrystusa jako potężnego wyzwoliciela, który pojawia się w piecu ognistym wśród wierzących i niesie zachętę w czasie kolejnych wizji. Jak to możliwe, skoro Chrystus narodził się ponad 500 lat po śmierci Daniela? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy sięgnąć do niektórych wypowiedzi biblijnych.

 

8. Gdzie miał się narodzić Chrystus? (Micheasz 5:1) [1087] {992}

 

9. W jaki sposób Biblia opisuje tego, który urodził się w Betlejem? (Micheasz 5:1) [1087] {992}

"A pochodzenie Jego od początku, od dni ".

UWAGA: Biblia mówi wyraźnie, że Jezus istniał przed narodzeniem w Betlejem. Pismo Święte dowodzi, że Jezus istniał od wieczności. Dlatego mógł też wspomagać wierzących w okresie Starego Testamentu. Jezus był obecny w czasach Daniela, gdy pojawił się w pośrodku pieca ognistego między trzema przyjaciółmi Daniela. Ukazał się też jemu samemu, aby zachęcić go podczas wizji. Warto przestudiować fragmenty Starego Testamentu ukazujące zaangażowanie Chrystusa na rzecz ludu Bożego.

 

10. Czy Chrystus uczestniczył w stworzeniu? (Kolosan 1:15-16). [1335] {1272}

"Bo w Nim zostało wszystko : i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi"

UWAGA: Chrystus był zaangażowany w dzieło stworzenia wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Wszystko zostało stworzone przez Niego (Jan 1:1-3).

 

11. Kim była Skała, która towarzyszyła Izraelitom w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej? (1 Koryntian 10:1-4). [1299] {1234}

"A ta skała - to był ".

UWAGA: Chrystus był zaangażowany w dzieło stworzenia. On wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej. Jezus często stawał w obronie ludu Bożego.

 

12. Co Chrystus uczynił dla nas? (1 Koryntian 15:3) [1303] {1239}

"Chrystus za nasze grzechy".

UWAGA: Chrystus jest po naszej stronie. Dowiódł tego umierając za nas na krzyżu.

 

13. Czy Chrystus jest w pełni Bogiem? Jan 1:1-3,14. [1216] {1136}

a) "Słowo było u Boga i było Słowo".
b) "Słowo stało się i zamieszkało wśród nas".

UWAGA: Chwała Bogu za to, że utożsamił się w pełni z ludzkością, choć jest Bogiem.

 

14. Czy Chrystus był w pełni człowiekiem? (Hebrajczyków 2:14-18). [1362] {1299}

a) "Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we , dlatego i On bez żadnej różnicy stał się ich ".
b) "Dlatego musiał się pod każdym względem do swoich braci".

UWAGA: Chrystus jest nie tylko w pełni Bogiem ale też w pełni człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem aby nas zbawić. Jezus jest największym darem, jaki Bóg mógł dać ludzkości.

 

15. Czy Chrystus rozumie ludzkość? (Hebrajczyków 4:15-16). [1363] {1301}

"Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu".

UWAGA: Chrystus w pełni nas rozumie, ponieważ był człowiekiem.

 

16. Kim jest Bóg? (Mateusz 28:19) [1157] {1067}

Ojciec, i Duch Święty.

UWAGA: Biblia wskazuje, że Bóstwo tworzy Ojciec, Syn i Duch Święty. Podobnie jak rodzina, choć składa się z kilku osób, tworzy jedno. Bóstwo, choć tworzą je trzy osoby, stanowi całkowitą jedność w charakterze i celu. Syn nie jest mniejszy niż Ojciec, a Duch Święty mniejszy niż Syn. Ojciec, Syn, i Duch Święty zjednoczeni są w działaniu dla człowieka. Stoją po jego stronie, pracując na rzecz zbawienia i wyzwolenia ludzkości.

OSKARŻYCIEL LUDU BOŻEGO

17. Jakie imiona nadaje Biblia oskarżycielowi Chrystusa? (Izajasz 14:12) [861] {763} (Apokalipsa 12:9) [1407] {1342}

, smok, diabeł, , wąż starodawny.

 

18. Szatan reprezentowany jest przez postać króla Tyru. Jaką istotą był Szatan gdy został stworzony? (Ezechiel 28:12-15). [1011] {918}

"Byłeś odbiciem , pełen mądrości i niezrównanie .

UWAGA: Bóg nie stworzył złego diabła, lecz doskonałego anioła. Lucyfer zgrzeszył i upadł z własnej woli, korzystając z prawa wyboru, jakie Bóg pozostawił każdej istocie.

 

19. Co zamierzał uczynić Lucyfer w niebie? (Izajasz 14:13) [861] {763}

"Ty, który mawiałeś w swoim sercu: na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. na Górze Narad na krańcach północy".

UWAGA: Lucyfer chciał zająć miejsce Chrystusa i panować jak Bóg. Wydawało mu się, że pokieruje wszechświatem lepiej niż Stworzyciel, co było powodem jego buntu i upadku.

 

20. Jakie były konsekwencje jego buntu? (Apokalipsa 12:7-9). [1407] {1342}

Szatan został na ziemię.

UWAGA: Wielki bój rozpoczął się w niebie. Szatan musiał je opuścić. Na ziemi znalazł jednak posłuch. Jako uzurpator stał się panem tego świata, gdy Adam i Ewa okazali wiarę jego słowom, tym samym lekceważąc Słowo Boże.

 

21. Kogo Szatan próbuje zwodzić po wyrzuceniu z nieba? (Apokalipsa 12:12) [1407] {1342}

"Biada i biada bo zstąpił do was diabeł".

 

22. W jaki sposób Szatan zwodzi ludzi? (2 Koryntian 11:13-15) [1313] {1251}

a) "Sam bowiem Szatan podaje się za ".
b) "Jego Słudzy podsuwają się pod ".

UWAGA: Szatan nie pojawia się jako zła istota, ale zwodzi ludzi przybierając pozory prawdy i sprawiedliwości.

 

23. Czy Szatan potrafi czynić cuda? (Apokalipsa 16:13-14). [1410] {1345,1346}

"A są duchy czyniące demony".

 

24. Jak skuteczne są szatańskie zwiedzenia? (Mateusz 24:24) [1151] {1059}

"Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie i , by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także i ".

UWAGA: Zwiedzenia w czasach ostatecznych będą przekonywujące, toteż zwiodą nawet wielu wierzących. Dlatego nasza wiara nie może opierać się na zmysłach czy emocjach, lecz wyłącznie na Słowie Bożym.

 

25. Z kim Szatan będzie prowadził wojnę w dniach ostatecznych? (Apokalipsa 12:17) [1407] {1343}

"Z tymi, co strzegą Boga i mają Jezusa".

 

26. Z kim lud Boży toczy walkę? (Efezjan 6:12) [1328} {1266}

"Nie toczymy bowiem walki przeciwko i lecz przeciwko , przeciw , przeciwko rządcom świata tych , przeciwko pierwiastkom duchowym zła na wyżynach ".

UWAGA: Chrześcijanie nie prowadzą walki z ludźmi lecz z niewidzialnymi istotami - demonami. Nowy Testament ujawnia szczegóły boju, jaki Szatan prowadzi przeciwko Jezusowi.

 

27. W jaki sposób chrześcijanin może odeprzeć atak przeciwnika? (Efezjan 6:11-13). [1328] {1266}

"Dlatego weźcie na siebie całą Bożą".

 

28. Z czego składa się ta zbroja? (Efezjan 6:14-17). [1328] {1266}

a) Biodra przepasane
b) Przyobleczcie pancerz, którym jest
c) Obujcie nogi w gotowość do głoszenia
d) Bierzcie jako tarczę
e) Weźcie też hełm
f) Weźcie też miecz , to jest Słowo Boże.

UWAGA: Naszą jedyną obroną przeciwko siłom zła jest osobisty kontakt z Jezusem przez modlitwę i studiowanie Jego Słowa.

 

29. Czy pragniesz stanąć w szeregu z Jezusem Chrystusem i zatryumfować wraz z Jego ludem, gdy Chrystus powróci, aby zakończyć wielki bój?

 

Uwaga, odpowiedź zostanie wysłana za pośrednictwem Twojego konata email.


Wersja HTML, Copyright by "Dzisiejszy Eliasz", 1999

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 21.11.1999 r.

[początek]